Bestyrelsens opgaver og ansvar

2.1 Overordnede ansvar og opgaver Følger Følger ikke Forklaring
2.1.1. Det anbefales, at bestyrelsen mindst en gang årligt tager stilling til de forhold, der skal indgå i bestyrelsens varetagelse af sine opgaver.     Bestyrelsens stillingtagen til de forhold, der skal indgå i bestyrelsens varetagelse af sine opgaver, er centreret omkring den årlige bestyrelsesevaluering og den efterfølgende drøftelse heraf i bestyrelsen. Herudover indgår bestyrelsens varetagelse af sine opgaver og de dertil krævede kompetencer typisk som et tema på det årlige strategiseminar.
2.1.2. Det anbefales, at bestyrelsen mindst en gang årligt tager stilling til selskabets overordnede strategi med henblik på at sikre værdiskabel­sen i selskabet.     Spar Nords bestyrelse holder et årligt strategiseminar, ligesom se/skabets strategi og udmøntningen heraf i praksis løbende er genstand for drøftelse på bestyrelsesmøderne.
2.1.3. Det anbefales, at bestyrelsen påser, at selskabet har en kapital- og aktiestruktur, som understøtter, at selskabets strategi og langsigtede værdiskabelse er i aktionærernes og selskabets interesse samt redegør herfor i ledelsesberetningen i selskabets årsrapport og/ eller på selskabets hjemmeside.       
2.1.4. Det anbefales, at bestyrelsen årligt gennemgår og godkender retningslinjer for direktionen, og herunder fastlægger krav til direktionens rapportering til bestyrelsen.      Bestyrelsens rolle i gennemgang og godkendelse af retningslinjer for direktionen følger i finansielle virksomheder i vidt omfang af Ledelsesbekendtgøre/sen. Herudover er direktionens varetage/se af sit hverv løbende genstand for drøftelse i bestyrelsen.
2.1.5. Det anbefales, at bestyrelsen mindst en gang årligt drøfter direktionens sammensætning og udvikling, risici og successionspioner.      
2.2 Samfundsansvar      
2.2.1. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager politikker for selskabets samfundsansvar.     Spar Nords bestyrelse har beskæftiget sig indgående forskellige aspekter af samfunds­fundsvar og har i begyndelsen af 2018 ved­taget en række nye politikker og handlings­planer på området. Fremover vil selskabets årsrapport indeholde oplysninger om såvel poltikker som handlinger og fremdrift.
2.3 Formanden & næstformanden for bestyrelsen      
2.3.1. Det anbefales, at der vælges en næstformand for bestyrelsen, som fungerer i tilfælde af formandens forfald, og i øvrigt er en effektiv sparringspartner for formanden.      
2.3.2. Det anbefales, at hvis bestyrelsen undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden eller andre bestyrelsesmedlemmer om at udføre særlige driftsopgaver for selskabet, herunder kortvarigt at deltage i den daglige ledelse, bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning herom, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Beslutninger om formandens eller andre bestyrelsesmedlemmers deltagelse i den daglige og den forventede varighed heraf bør offentliggøres.       

Ole Madsen

Kommunikationsdirektør
Det er min vigtigste opgave at sikre, at Spar Nord til enhver tid stiller retvisende, relevant og rettidig information til rådighed for bankens interessenter. Ring eller skriv endelig til mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.
25 27 05 80 Send mail