Ledelsens vederlag

  Følger Følger ikke Forklaring
4.1. Vederlagspolitikkens form og indhold
4.1.1. DET ANBEFALES, at bestyrelsen udarbejder en klar og overskuelig vederlagspolitik for bestyrelsen og direktionen, der indeholder                  
                                             
 • en detaljeret beskrivelse af de vederlagskomponenter, som indgår i vederlæggelsen af bestyrelsen og direktionen,
 •                                            
 • en begrundelse for valget af de enkelte vederlagskomponenter, og
 •                                            
 • en beskrivelse af de kriterier, der ligger til grund for balancen mellem de enkelte vederlagskomponenter.
 •                                        

                                   

                                   

                                        Vederlagspolitikken bør godkendes på generalforsamlingen og offentliggøres på selskabets hjemmeside.                                    

                               
     
                                    4.1.2. DET ANBEFALES, at der, hvis vederlagspolitikken indeholder variable komponenter,                                    

                                       

                                             
 • fastsættes grænser for de variable dele af den samlede vederlæggelse,
 •                                            
 • sikres en passende og afbalanceret sammensætning mellem ledelsesaflønning, påregnelige risici og værdiskabelsen for aktionærerne på kort og lang sigt,
 •                                            
 • er klarhed om resultatkriterier og målbarhed for udmøntning af variable dele,
 •                                            
 • er kriterier, der sikrer, at hel eller delvis optjening af en variabel del af en vederlagsaftale strækker sig over mere end et kalenderår, og
 •                                            
 • indgås en aftale, der giver selskabet ret til i helt særlige tilfælde at kræve hel eller delvis tilbagebetaling af variable lønandele, der er udbetalt på grundlag af oplysninger, der efterfølgende dokumenteres fejlagtige.
 •                                        

                                   

                               
     
4.1.3. DET ANBEFALES, at medlemmer af bestyrelsen ikke aflønnes med aktieoptioner- eller tegningsoptioner.      
4.1.4. DET ANBEFALES, at hvis der anvendes aktiebaseret aflønning, skal programmerne være revolverende, dvs. tildeles periodisk og bør have en løbetid på mindst 3 år efter tildelingen.     Spar Nord Bank har ikke benyttet sig af aktiebaseret aflønning siden 2007, og der er ingen aktuelle planer om at genoptage noget sådant.
4.1.5. DET ANBEFALES, at aftaler om fratrædelsesgodtgørelse maksimalt udgør en værdi, der svarer til de sidste to års vederlag.      
4.2. Oplysning om vederlagspolitikken      
4.2.1. DET ANBEFALES, at selskabets vederlagspolitik og dens efterlevelse årligt forklares og begrundes i formandens beretning på selskabets generalforsamling.      
4.2.2. DET ANBEFALES, at aktionærerne på generalforsamlingen godkender forslag til vederlag til bestyrelsen for det igangværende regnskabsår.      
4.2.3. DET ANBEFALES, at der i årsrapporten gives oplysning om det samlede vederlag, hvert enkelt medlem af bestyrelsen og direktionen modtager fra selskabet og andre selskaber i koncernen, herunder oplysninger om fastholdelses- og fratrædelsesordningers væsentligste indhold, og at der redegøres for sammenhængen med vederlagspolitikken.      

Ole Madsen

Kommunikationsdirektør
Det er min vigtigste opgave at sikre, at Spar Nord til enhver tid stiller retvisende, relevant og rettidig information til rådighed for bankens interessenter. Ring eller skriv endelig til mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.
25 27 05 80 Send mail