Revisionsudvalg

Spar Nord Banks bestyrelse har nedsat et revisionsudvalg, hvis væsentligste opgaver er, 1) at underrette bestyrelsen om resultatet af den lovpligtige revision, herunder regnskabsaflæggelsesprocessen, 2) overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen og fremsætte henstillinger eller forslag til at sikre integriteten, 3) overvåge om bankens interne kontrolsystem, intern revision og risikostyringssystemer fungerer effektivt med hensyn til regnskabsaflæggelsen, 4) overvåge den lovpligtige revision af årsregnskaber m.v., i det der tages hensyn til resultatet af seneste kvalitetskontrol af revisionsvirksomheden, 5) kontrollere og overvåge revisors uafhængighed og godkende revisors levering af andre ydelser end revision samt 6) være ansvarlig for proceduren for udvælgelse og indstilling af revisor til valg.

                       

Revisionsudvalgets kommissorium kan læses her.

Revisionsudvalgsmøder Antal møder (2018) Møde deltagelse
Formand Per Nikolaj Bukh Uafhængig
Særlige kompetencer indenfor regnskabsvæsen og revision.
8 8
John Sørensen Uafhængig
Særlige kompetencer indenfor regnskabsvæsen og revision.
8 8
Ole Skov, udtrådt 19.04.2018Særlige kompetencer indenfor regnskabsvæsen og revision.
2 2
Morten Bach Gaardboe, indtrådt 19.04.2018Uafhængig
6 5

Ole Madsen

Kommunikationsdirektør
Det er min vigtigste opgave at sikre, at Spar Nord til enhver tid stiller retvisende, relevant og rettidig information til rådighed for bankens interessenter. Ring eller skriv endelig til mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.
25 27 05 80 Send mail