Danish (Denmark)

Redegørelser fra finanstilsynet

Spar Nord Bank A/S som systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI)

Finanstilsynet undersøger årligt om udpegede systemiske vigtige finansielle institutter (SIFI) opfylder kravene for fortsat at være et SIFI institut.

Spar Nord har modtaget redegørelse fra Finanstilsynet om, at Spar Nord ligger over grænseværdierne og således fortsat vurderes som systemisk vigtig.

Læs redegørelsen her

Redegørelse om inspektion af Spar Nord Bank A/S som systematisk internalisator

Finanstilsynet har gennemført en inspektion af Spar Nord Bank A/S i relation til bankens aktivitet som systematisk internalisator (SI). Inspektionen var et led i en tværgående temainspektion i perioden fra november 2018 til maj 2019.

Formålet med temainspektionen var at undersøge, om banken opfyldte kravene til at være systematisk internalisator i forhold til Mifir-reglerne.

Spar Nord Bank A/S har i forbindelse med undersøgelsen modtaget to påbud. Banken har fået påbud om at sikre, at de i undersøgelsen fundne mangler i bankens rapporteringssystemer af efterhandelsoplysninger bliver udbedret.

Banken har endvidere fået påbud om at sikre de relevante procedurer til at reagere, når banken overskrider SI-grænseværdierne for en obligation. Er det tilfældet, skal banken agere obligatorisk SI i den pågældende udsteders obligation.

Finanstilsynets påbud tages til efterretning og de fornødne tilretninger har allerede fundet sted, således påbuddene nu efterleves.

Læs redegørelsen her

Redegørelse om Finanstilsynets undersøgelse af nye typer boliglån, herunder realkreditlignende lån ydet til forbrugere.

Finanstilsynet igangsatte i juni 2018 en undersøgelse af nye typer boliglån, herunder realkreditlignende lån ydet til forbrugere. Målet med undersøgelsen var at belyse vilkårene for realkreditlignende lån, rådgivning og markedsføring af lånene, rentens fastsættelse, lånenes målgrupper, kreditvurderingen af låntager samt udbredelsen af lånene.

Spar Nord har i forlængelse af undersøgelsen modtaget tre påbud omkring rentevilkår for bankens realkreditlignende lån, Spar Nord Prioritet. Disse påbud tages til efterretning, og banken vil tilpasse rentevilkår og dokumenter og dermed efterleve påbuddene. Det skal dog understreges, at ingen af bankens kunder er blevet ramt af en renteforhøjelse.

Læs redegørelsen her

Redegørelse om undersøgelse af ejerboligkøb i vækstområder

Finanstilsynet har foretaget en undersøgelse i en række mellemstore pengeinstitutter om belåning i ejerboligkøb i vækstområder bevilliget i perioden 29. januar 2016 og til og med den 31. december 2017. 

Spar Nord har i forbindelse hermed modtaget en påtale om ikke i starten af undersøgelsesperioden at have sikret en tilstrækkelig forsigtig kreditgivning. Finanstilsynets påtale tages til efterretning. Spar Nord støtter fuldt op omkring de nye låneregler i vækstområder og har i øvrigt i banken implementeret disse retningslinjer også for den øvrige del af landet. En del af baggrunden for, at Spar Nord i begyndelsen af undersøgelsesperioden ikke i tilstrækkelig grad fik implementeret de nye retningslinjer i sine processer, var, at banken var midt i en kompliceret konvertering af sine IT-systemer. 

Læs redegørelsen her

Redegørelse om temainspektion i Spar Nord Bank A/S (Bevilling af udlån til erhvervskunder)

Finanstilsynet foretog i 1. halvår 2017 en inspektion af Spar Nord Bank A/S. Formålet med inspektionen var primært at vurdere bankens risikovillighed ved bevilling af udlån til erhvervskunder og at vurdere bankens bevillingsgrundlag.

Temainspektionen var et led i en tværgående undersøgelse af 13 pengeinstitutter og 2 filialer af udenlandske banker.

Læs redegørelsen
Læs Spar Nords kommentar

Redegørelse om inspektion i Spar Nord Bank A/S

Finanstilsynet var i februar-maj 2017 på inspektion i Spar Nord Bank A/S. Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle bankens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko.

Læs redegørelsen

Redegørelse om undersøgelse i Spar Nord Bank A/S (risikostyringsfunktion, compliancefunktion, intern revision og kreditkontroller)

Finanstilsynet foretog i november 2015 en inspektion af Spar Nord Banks risikostyringsfunktion, compliancefunktion, interne revision samt kreditkontroller. På undersøgelsen var der specielt fokus på risiko- og compliancefunktionen.

Læs redegørelsen

Redegørelse om tilsyn med aktivitet i Spar Nord Bank A/S (stillelse af referencerenter)

Finanstilsynet har i september 2015 foretaget en afgrænset undersøgelse hos Spar Nord Bank A/S i bankens egenskab af at være stiller af referencerenter.

Læs redegørelsen

Redegørelse om inspektion om produktudvikling i Spar Nord Bank A/S

Finanstilsynet var i september 2015 på inspektion i Spar Nord Bank A/S.  Inspektionen havde karakter af en temabaseret funktionsundersøgelse med udgangspunkt i ledelsesbekendtgørelsens regler for produktudvikling og produktstyring. Undersøgelsen havde særligt fokus på Spar Nords porteføljeplejeprodukt Stjerneinvest Fri.

Læs redegørelsen

Redegørelse om tværgående undersøgelse af kredit- og bevillingsstandarder

Finanstilsynet gennemførte i efteråret 2014 en tværgående undersøgelse af kredit- og bevillingsstandarderne i udvalgte pengeinstitutter - herunder Spar Nord Bank A/S.

 

Læs Finanstilsynets redegørelse og kommentar fra Spar Nord Bank A/S her

Redegørelse om tilsyn med aktivitet i Spar Nord Bank A/S

Finanstilsynet har foretaget en afgrænset undersøgelse hos Spar Nord Bank A/S i bankens egenskab af at være stiller af CIBOR og CITA.

Læs redegørelsen

Administrativt bødeforlæg

Spar Nord Bank A/S har den 8. august 2014 vedtaget et administrativt bødeforlæg på 25.000 kr. tildelt af Finanstilsynet for i tre tilfælde at have overtrådt § 29, stk. 1 i lov om værdipapirhandel m.v.

Læs bødeforlæg

Administrativt bødeforlæg

Spar Nord Bank A/S har modtaget Finanstilsynets afgørelse og accepteret et administrativt bødeforlæg for forsinkede indberetninger af transaktioner i værdipapirer.

Læs bødeforlæg

Redegørelse vedrørende Independent Invest

Finanstilsynet var i november 2013 på inspektion i Spar Nord Bank A/S. Inspektionen drejede sig om bankens varetagelse af opgaven som depotselskab for Investeringsforeningen Independent Invest, der administreres af Tiedemann Independent A/S.

Læs redegørelsen

Redegørelse vedrørende ordinær inspektion i Spar Nord Bank A/S

Finanstilsynet har i perioden marts til maj 2013 undersøgt Spar Nord Bank A/S. Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle væsentlige områder blev gennemgået.

Læs redegørelsen
Læs redegørelse om inspektion på hvidvaskområde
Læs Spar Nords pressemeddelelse

Tilsynsdiamant

Spar Nord overholder samtlige af de fem grænseværdier, som Finanstilsynet opstiller i “Tilsynsdiamanten”.

Det danske finanstilsyn har udviklet en testmodel - kaldet “Tilsynsdiamanten” - hvor pengeinstitutters styrke og risikoeksponering vurderes ud fra fem parametre med hver sin grænseværdi. De fem parametre skal til sammen give et billede af, om de danske pengeinstitutter drives med fornuftig risiko, og om pengeinstituttet er finansielt robust.

De fem parametre er:

  • Summen af store eksponeringer (20 største eksponeringer under 175 procent af egentlig kernekapital) *)
  • Udlånsvækst (mindre end 20 procent pr. år)
  • Ejendomsudlån (mindre end 25 procent af de samlede udlån)
  • Stabil funding (udlån højst 1 gange indlån)
  • Likviditetsoverdækning (større end 100 procent)


For Spar Nord viser testen, at banken er klart inden for de anbefalede grænseværdier.

Pejlemærker Tilsynsdiamantens anbefaling Spar Nord 30.09.19 Spar Nord 30.09.18
Summen af store eksponeringer Under 175 pct. *) 82,0 pct. 74,4 pct.
Udlånsvækst Mindre end 20 pct. 8,6 pct. 6,9 pct.
Ejendomsudlån Mindre end 25 pct. 11,5 pct. 10,8 pct.
Stabil funding Højst 1 0,5 0,5
Likviditetsoverdækning Større end 100 pct. 160 pct. 158 pct.
*) Pr. 1. januar 2018 blev pejlemærket for store engagementer ændret fra under 125 pct. af basiskapital til under 175 pct. af egentlig kernekapital.

Ole Madsen

Kommunikationsdirektør
Det er min vigtigste opgave at sikre, at Spar Nord til enhver tid stiller retvisende, relevant og rettidig information til rådighed for bankens interessenter. Ring eller skriv endelig til mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.
25 27 05 80 Send mail